– O instytucie

Instytut Medyczny

Instytut Medyczny powstał w 2017 roku i jest najmłodszym instytutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Został utworzony z myślą o poszerzeniu oferty edukacyjnej uczelni i podjęciu kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu.

W zgodzie z potrzebami środowiska

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz oczekiwaniom lokalnego środowiska, PWSZ w Głogowie podjęła starania o uzyskanie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Oba resorty wydały pozytywną opinię w tej sprawie i w październiku 2017 roku  uczelnia powitała pierwszych studentów pielęgniarstwa. W stosunkowo krótkim czasie udało się zbudować zespół dydaktyków – specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa i praktyków czynnych zawodowo, oraz  stworzyć specjalistyczną bazę dydaktyczną. Cztery lata później oferta Instytutu Medycznego poszerzyła się o studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Współpraca z otoczeniem

Od początku prac nad utworzeniem kierunku uczelnia współpracowała z Głogowskim Szpitalem Powiatowym oraz Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie.

Misja Instytutu Medycznego

Pielęgniarstwo, to jeden z najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych zawodów o długiej tradycji. To praca wymagająca odwagi, pogody ducha i zrozumienia drugiego człowieka. Studia pielęgniarskie pozwalają nauczyć się istoty zawodu – niesienia pomocy, pielęgnacji, asystowania w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów oraz prowadzenia edukacji w zakresie profilaktyki.

Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie, w procesie kształcenia nowego pokolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, przekazuje młodym adeptom tradycje związane z zawodem, uczy szacunku i odpowiedzialności.

Back to top