– Koła naukowe

Koło Naukowe PTP zaprasza Studentów pielęgniarstwa!

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie rozpoczęło działalność w roku akademickim 2018/2019. Dotychczas w skład Koła wchodzili tylko studenci studiów licencjackich. Od roku akademickiego 2021/2022 na naszej Uczelni mamy również studentów studiów magisterskich, których zachęcamy i zapraszamy do pracy w naszym Kole.
Cele i zadania Koła
1. Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa oraz szeroko pojętej problematyki zdrowia i choroby.
2. Kultywowanie bogatej tradycji i historii zawodu pielęgniarki oraz ich promowanie.
3. Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów oraz wdrażanie do pracy badawczej i naukowej.
4. Rozpowszechnianie i publikowanie osiągnięć naukowych członków Koła.
5. Organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, zjazdach itp. o tematyce bliskiej zainteresowaniom i działalności członków Koła.
6. Spotkania naukowe i dyskusyjne z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, ciekawymi i znanymi postaciami pielęgniarstwa oraz przedstawicielami organizacji pielęgniarskich.
7. Nawiązywanie kontaktów z Kołami innych uczelni medycznych oraz organizacjami naukowymi w zakresie pielęgniarskiej działalności naukowej.
8. Propagowanie profilaktyki i zdrowego stylu życia wśród studentów PWSZ w Głogowie oraz mieszkańców powiatu głogowskiego.
9. Udział w działalności Polskiego Towarzystwa Naukowego Oddział Wrocław.
10. Integracja środowiska studenckiego.

Zapraszam Państwa do współpracy,
dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor – Opiekun Koła


Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które rozpoczęło działalność w roku akademickim 2018/2019 zaprasza do zostania członkiem Koła.

W jego skład wchodzą słuchacze I, II i III roku kierunku pielęgniarstwo.

Od stycznia 2020 roku Koło liczy 17 osób. W związku z ogłoszeniem przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych studenci uczcili to wydarzenie biorąc udział w inauguracji Kampanii Nursing Now w dniu 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia. Współorganizatorem tego wydarzenia było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W dniu 6 marca 2020 roku członkinie Koła wzięły udział w spotkaniu z Panią Jadwigą Omyło, nestorką pielęgniarstwa odznaczoną Medalem im. Florence Nightingale, które odbyło w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Ponadto, w październiku 2020 roku urządzono na terenie uczelni wystawę związaną z historią zawodu, a zwłaszcza z 200-setną rocznicą urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa – Florencji Nightingale.

Przeprowadziliśmy również ankietę dotyczącą motywacji studentów do podejmowania nauki na kierunku pielęgniarstwo, która jest w opracowaniu oraz planujemy kolejne projekty badawcze.

W planach mamy promowanie zawodu pielęgniarki wśród społeczności głogowskiej, promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania, wynikające z bieżących potrzeb. Aktualnie, ze względu na sytuację epidemiczną, będziemy pracować on-line.

Zapraszam Państwa do współpracy,
dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor – Opiekun Koła

Sprawozdanie z działalności Koła 2019-2022
Sprawozdanie z działalności Koła 10.2022-11.2022
Sprawozdanie z działalności Koła 01.2023-03.2023


W dniu dzisiejszym pierwsza e-monografia Instytutu Medycznego pt. „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” pod red.: dr n. med. Edyty Kędry, dr n. med. Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr n. o zdr. Doroty Mileckiej, dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca, będąca pokłosiem organizowanej w dniu 19 maja 2022r. konferencji pojawiła się na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Osoby zainteresowane odsyłamy pod adres: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/156455„.Obchody Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych w PWSZ w Głogowie – WYSTAWA „Śladami naszej historii”

Z okazji Obchodów Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych, na terenie PWSZ w Głogowie została zorganizowana wystawa poświęcona temu wydarzeniu. Ekspozycja nawiązuje do osiągnięć pielęgniarstwa z perspektywy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wybitnych postaci pielęgniarstwa światowego i rodzimego/polskiego. 2020 rok został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN – International Council of Nurses) ratyfikowanej na 72. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA) w Genewie. Kampania prowadzona jest we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). To trwające przez cały rok święto ma związek z 200. rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale.

Karolina Baszyńska – przewodnicząca
Daria Kościewicz – zastępca przewodniczącej
Sekretarz – Alicja Szymańska
Skarbnik – Kinga Krause
Komisja rewizyjna – Martyna Judasz i Iga Kasterka

Szkoła Zdrowia dla uczniów klasy prozdrowotnej – założenia oraz plan zajęć

Program Szkoły Zdrowia 2022-2023 klasa I 
Program Szkoły Zdrowia 2022-2023 klasa II

Szkoła Zdrowia prowadzona przez studentów pielęgniarstwa w ramach Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie
Opiekun ze strony Uczelni – dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor
Przewodnicząca Koła – studentka Karolina Baszyńska

Sprawozdanie z działalności Szkoły Zdrowia I
Sprawozdanie z działalności Szkoły Zdrowia II
Sprawozdanie z działalności Szkoły Zdrowia III
Sprawozdanie z działalności Szkoły Zdrowia IV

Prezentacje z zajęć Szkoły Zdrowia


2021/2022

Zgodnie z przyjętą deklaracją, studenci pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, z dniem 7 października 2021 r. rozpoczęli cykl spotkań z klasą o profilu prozdrowotnym z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w godz. 8:30 – 10:00.
Celem Szkoły Zdrowia jest propagowanie wśród młodzieży zachowań prozdrowotnych, zdrowego stylu życia i kształtowania nawyków sprzyjających zdrowiu.

Plan zajęć Szkoły Zdrowia

Sprawozdanie z działalności Szkoły Zdrowia I
Sprawozdanie z działalności Szkoły Zdrowia II
Sprawozdanie z działalności Szkoły Zdrowia III
Zakończenie Szkoły Zdrowia

Prezentacje z zajęć Szkoły Zdrowia

DEBATA OKSFORDZKA – 9.03.2023 r.

Debata Oksfordzka po raz drugi została przeprowadzona przez studentów pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie. Wzięli w niej udział członkowie Studenckiego Koła Naukowego PTP w Głogowie.
Tym razem dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół Tezy: Praca Pielęgniarki przynosi satysfakcję zawodową, zapewnia dobre warunki pracy oraz  płacy.

Antyteza: Zawód Pielęgniarki jest  w grupie zawodów o dużym nasileniu  wypalenia zawodowego, praca przebiega w trudnych warunkach, a wynagrodzenia są ciągle na niskim poziomie.

Konkluzja Debaty: Zawód Pielęgniarki jest zawodem przynoszącym satysfakcję, zapewniającym dobre warunki pracy i płacy, należy jednak podejmować działania przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu oraz poprawiające  warunki i organizację pracy.

Prezentacja z debaty: POBIERZ


Debata Oksfordzka- 8.04.2022 r.
Debata Oksfordzka, która w całości została przeprowadzona przez studentów pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie z rolą wiodącą członków SKN PTP w Głogowie.
Dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół Tezy: Sprawowanie opieki pielęgniarskiej metodą procesu pielęgnowania w odniesieniu do modelu tradycyjnego jest najlepszą metodą opieki nad pacjentem i jego środowiskiem.
Zgodnie z regulaminem debaty, strony debaty przedstawiły argumenty przemawiające za i przeciw postawionej tezie. Wymiana argumentów przebiegała w 4 rundach prowadzonych z udziałem Propozycji i Opozycji. Runda pierwsza – wprowadzenie do tezy debaty oraz podanie kilku argumentów; rundka 2-rozwinięcie argumentacji, uwzględniającej argumenty przeciwników; runda 3-podważenie argumentacji strony przeciwnej; runda 4-podsumowanie całej argumentacji.
Oczywiście formuła debaty osadzona była na udziale Publiczności, która dwukrotnie została zapytana o swoje decyzje: „ jestem za tezą” lub „ jestem przeciw tezie”; lub „ jestem niezdecydowana/niezdecydowany”. Pierwsze głosowanie odbyło się po rundzie 1., drugie głosowanie po rundzie 4.
W I głosowaniu za Tezą opowiedziało się 7 osób, przeciw Tezie 11 osób. W II głosowaniu natomiast za Tezą było 13, przeciw 3 osoby i 2 osoby niezdecydowane.
Wynik głosowania wskazał na wygraną Propozycji, co oznacza, że siła argumentacji przedstawiona przez Propozycję, spowodowała większą przychylność Publiczności. Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej debaty oksfordzkiej została sformułowana konkluzja:
Proces pielęgnowania jest najlepszą metodą opieki nad pacjentem, ale należy podejmować wszelkie działania wzmacniające czynniki organizacyjne, poprawiające wyposażenie stanowisk pracy, komunikację i wzajemne relacje w zespołach terapeutycznych, a nade wszystko należy zapewnić odpowiednie do zapotrzebowania pacjentów, pielęgniarskie zasoby kadrowe umożliwiające pracę tą metodą.
Na zakończenie debaty została przeprowadzona anonimowa ankieta, której wyniki jednoznacznie wskazują, że uczestnicy debaty wysoko ocenili zarówno temat jak i przebieg debaty.
Skład osobowy debaty:
Marszałek -Aleksandra Świderska – studentka II roku
Sekretarz– Klaudia Pietrzak – studentka II roku.
Przedstawiciele Propozycji:
Mówca 1- Daria Kościewicz- studentka II roku,
Mówca 2- Jan Walczuk- student I roku,
Mówca 3 Sandra Piątek- studentka III roku.
Przedstawiciele Opozycji:
Mówca 1-Kamil Czyżewski- student II roku,
Mówca 2-Zuzanna Przybylska- studentka I roku
Mówca 3 – 2-Zuzanna Przybylska- studentka I roku.
Opieka merytoryczna nad przebiegiem debaty:, dr n. o zdr. D. Milecka, dr n. med. e. Kędra; dr n. med. E. Garwacka – Czachor.

Prezentacja z debaty: POBIERZ

Koleżanki i Koledzy Studenci Pielęgniarstwa I, II i III roku!

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie zaprasza wszystkich Państwa na wykład „Zdarzenia niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarki”, który zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie GSuite o godz. 20.00 w dniu 9 marca (wtorek) 2021 roku. Przewidywany czas trwania wykładu to ok.1 godziny.
Wykład poprowadzi Pani mgr Ewa Todorov.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału!

Karolina Baszyńska – przewodnicząca Koła
Elżbieta Garwacka-Czachor – opiekun Koła

Opiekun Koła:
adiunkt dr n. med. E. Garwacka-Czachor
e.garwacka@pwsz.glogow.pl

Przewodnicząca Koła:
student Karolina Baszyńska
5213@g.pwsz.glogow.pl

Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie działające przy Instytucie Medycznym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w działalności koła naukowego. Członkostwo w SKN poprzez aktywny udział w spotkaniach umożliwi Ci pogłębianie wiedzy i doświadczenia podczas opieki nad pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach symulowanych. Symulacja medyczna to nowoczesny sposób w kształceniu przyszłych kadr medycznych!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na adres: a.kocik@pwsz.glogow.pl.
W imieniu członków SKN Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie.

mgr Adrian Kocik

Marta Jeton-Boroń – przewodnicząca
Aleksandra Franków – zastępca przewodniczącej
Kamil Czyżewski – sekretarz

Opiekun Koła:
mgr Adrian Kocik
a.kocik@pwsz.glogow.pl

Przewodnicząca Zarządu SKN:
Marta Jeton-Boroń
5093@g.pwsz.glogow.pl

Sekretarz:
Kamil Czyżewski
5310@g.pwsz.glogow.pl

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2022/2023:
* 24 października godz. 18:00
* 8 listopada godz. 18:00
* 24 listopada godz. 18:00
* 8 grudnia godz. 18:40
* 26 stycznia godz. 18:00
* 7 marca godz. 18:00
* 15 marca godz. 18:00
* 5 kwietnia godz. 18:00
* 30 maja godz. 18:00
Spotkania odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (budynek B).
I Konkurs Wiedzy “Badanie fizykalne w pielęgniarstwie” 2022 
Dn. 31.03.2023 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się I Konkurs Wiedzy “Badanie fizykalne w pielęgniarstwie” 2023 organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie. W skład Komisji Konkursowej wchodzili nauczyciele akademiccy Instytutu Medycznego: mgr Adrian Kocik; mgr Joanna Halarewicz oraz mgr Patrycja Trzaniec. W konkursie udział wzięli studenci pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, których zadaniem było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań konkursowych. Zakres tematyczny konkursu z zakresu badania fizykalnego wynikał ze standardu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W klasyfikacji końcowej Organizator wyłonił sześciu studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:
 • I miejsce: Lidia Paś
 • II miejsce: Kamil Czyżewski, Zuzanna Przybylska, Alicja Wolińska (ex aequo)
 • III miejsce: Alicja Szymańska, Zuzanna Łakomiec (ex aequo)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokich wyników w konkursie!

Warsztaty dla członków Drużyny ratowniczej I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
Dn. 5 maja br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Głogowie wzięli udział w warsztatach dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Głównym zadaniem uczestników było rozpoznanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, zarówno dorosłym, jak i dziecku. W trakcie warsztatów w MCSM drużyna udzieliła pomocy mężczyźnie z towarzyszącym masywnym krwotokiem w wyniku próby samobójczej, kobiecie w utrudnionym kontakcie w przebiegu hipoglikemii oraz kilkuletniemu dziecku w nagłym zatrzymaniu krążenia. Jak wspominają uczniowie, było to ich pierwsze doświadczenie w centrum symulacji medycznej, które na długo pozostanie w pamięci.


Uczniowie ZS im. Jana Wyżykowskiego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

11 stycznia br. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie wzięli udział w wykładzie poświęconym ogniwom łańcucha przeżycia podczas udzielania pierwszej pomocy. W trakcie wykładu uczniowie poznali organizację Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce oraz omówili najważniejsze czynności potrzebne do skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ponadto jako jedni z pierwszych, uczniowie ZS im. J. Wyżykowskiego wcielili się w role studentów pielęgniarstwa poznając wyposażenie oraz perspektywy MCSM. Spotkanie zaowocowało ogromnym zainteresowaniem uczniów, zarówno w tematyce udzielania pierwszej pomocy, jak i wykorzystywania symulacji medycznej jako metody kształtowania umiejętności praktycznych studentów Instytutu Medycznego.


Pan Pielęgniarka w PWSZ w Głogowie

Na zaproszenie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz SKN Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie dn. 30 maja br. do PWSZ w Głogowie przyjechał Mateusz Sieradzan, znany w mediach społecznościowych jako Pan Pielęgniarka. Mateusz Sieradzan to specjalista pielęgniarstwa ratunkowego i ratownik medyczny, autor książki „SOR – to jest dramat”. Pan Mateusz odbył spotkanie ze studentami oraz pracownikami Uczelni i podmiotów leczniczych opowiadając o pracy pielęgniarki w szpitalnym oddziale ratunkowym, procesie kształcenia przyszłych adeptów sztuki pielęgniarskiej oraz kompetencjach miękkich potrzebnych do wykonywania zawodu pielęgniarki. – Moim trochę celem jest pokazanie, że ten zawód jest bardzo ciężki – mówił Pan Pielęgniarka przedstawiając specyfikę pracy pielęgniarki w SOR. Spotkanie odbyło się w licznym gronie wykładowców, personelu medycznego oraz studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego regionalnych uczelni wyższych.


W dniu 19 maja 2022 r. studenci SKN Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie wzięli udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie i Uczelnianie Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Instytut Medyczny przy PWSZ w Głogowie. Studenci w składzie: Marta Jeton-Boroń, Aleksandra Franków, Kamil Czyżewski, Sylwia Nowicka, Kina Krause, Ewelina Mróz-Kaźmierczak omówili wyniki badań dotyczących oceny stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie w obszarze postępowania w stanach nagłych u dorosłych i dzieci w oddziale szpitalnym w wymiarze prawno-medycznym. Podsumowaniem pracy studentów było omówienie wyników badań w formie e-postera w sesji studenckiej konferencji. Studentom składamy serdeczne gratulacje wzięcia udziału w tym interesującym wydarzeniu!


Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy u dzieci 

W dniu 8 czerwca br. pracownicy Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie odbyli szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy u dzieci w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przy PWSZ. Spotkanie zostało podzielone na dwie części – teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem fantomów i technik symulacji medycznej. Uczestnicy szkolenia otrzymali ogromną dawkę wiedzy z zakresu stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci, w tym postępowaniu w nagłym zatrzymaniu krążenia z użyciem AED i niedrożności dróg oddechowych u noworodków i niemowląt. Wszystkim pracownikom życzymy pomyślności w życiu i wiarę w dobro, które czynione powraca.

W PWSZ w Głogowie powstało Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego- tym razem utworzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego.
W dniu 12.01.2022 r. zostało utworzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, Uczelniane Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Na zabraniu organizacyjnym, tuż po wyborach została powzięta decyzja dotycząca organizacji konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Pierwsze kroki organizacyjne podjęła już Pani dr n. med. Edyta Kędra. Tematem przewodnim konferencji będzie przyjęte na bieżący rok przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek przesłanie „ Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek- kontrowersje i wyzwania”.
Działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego znana jest na Uczelni już od 3 lat dzięki funkcjonującemu Studenckiemu Kołu Naukowemu PTP. Na przestrzeni tych kilku lat Studenckie Koło Naukowe może pochwalić się prężną działalnością i sukcesami m.in. czynnym uczestnictwem w konferencjach, publikacjami, działalnością na rzecz lokalnej społeczności w zakresie promocji zdrowia w tym prowadzeniem Szkoły Zdrowia dla klasy o profilu prozdrowotnym ze Szkoły im. J. Wyżykowskiego w Głogowie. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor, która jest także Vice-Prezesem Zarządu Głównego PTP obecnej kadencji.

Członami Uczelnianego Koła Naukowego PTP mogą być pracownicy Instytutu Medycznego- posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz pielęgniarki zatrudnione w innych podmiotach leczniczych, stąd zaproszenie do współpracy kierowane jest do wszystkich chętnych.

Przynależność do PTP stwarza możliwość podejmowania działalności na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w najbliższym środowisku pielęgniarskim oraz stanowi wyraz postawy wspierającej strategiczne cele PTP na poziomie krajowym i międzynarodowym do których należą:
1. Rozwój innowacji klinicznych, edukacyjnych i naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa.
2. Rozwój praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych i aktywności badawczej w dziedzinie pielęgniarstwa.
3. Upowszechnianie i implementacja dorobku pielęgniarstwa światowego
w celu intensyfikacji rozwoju zawodu pielęgniarki w Polsce.
4. Inicjowanie i aktywny udział w budowaniu nowych standardów legislacyjnych i edukacyjnych dla pielęgniarek.
5. Ochrona dziedzictwa zawodu i promocja dorobku historycznego polskich pielęgniarek.
6. Rozwój współpracy z partnerami rządowymi i biznesowymi na rzecz poprawy efektywności opieki zdrowotnej.
7. Integracja i budowanie wspólnoty środowiska zawodowego poprzez rozwój współpracy z organizacjami pielęgniarskimi.
8. Rozwój przywództwa w pielęgniarstwie i promocja pielęgniarek liderów praktyki, działalności edukacyjnej, społecznej i naukowej.
9. Budowanie marki PTP jako profesjonalnego towarzystwa naukowego oraz organizacji pożytku publicznego.
10. Działania na rzecz poprawy dostępności do świadczeń i jakości opieki pielęgniarskiej dla polskiego społeczeństw

Przewodnicząca Uczelnianego Koła PTP została Pani mgr Agata Gnap, która jest pielęgniarką z 25-letnim stażem pracy. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego podjęła naukę w Studium Pielęgniarskim w Legnicy. Pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zielonej Górze, następnie na Oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu w Głogowie. Kolejne doświadczenie zawodowe to pełnienie obowiązków pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęć, potem SOR. Obecnie od 2017 roku pracuje w Terenowym Oddziale RCKiK w Głogowie na stanowisku kierownika oraz od 2019 na stanowisku instruktora w PWSZ w Głogowie, prowadząc zajęcia praktyczne w zakresie pielęgniarstwa internistycznego.

 • przewodnicząca – dr n. med. Edyta Kędra
 • sekretarz – mgr Ewa Todorov
 • skarbnik – mgr Kinga Stankowska

 

przewodniczący – mgr Henryk Sylwanowicz

dr n. med. Edyta Kędra – e.kedra@pwsz.glogow.pl; tel.: 881 321 341

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Uczelnianego Koła Naukowego PTP – nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie, w trakcie którego przyjęto sprawozdania z dotychczasowej działalności Koła za rok 2022 (organizacyjne, finansowe i rewizyjne), przeprowadzono wybory do władz Zarządu Koła oraz wybrano delegata na Zjazd Okręgowy.
Po przeprowadzonych wyborach nowo wybrana Przewodnicząca Koła Naukowego PTP – nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie przedstawiła plan działania Koła na rok 2023. Obejmuje on m.in. realizację celów i zadań Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na poziomie krajowym i międzynarodowym, współorganizację II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w dniach 19-20 kwietnia 2023 r., wydanie monografii składającej się z prac zgłoszonych przez uczestników tej konferencji oraz podejmowanie działań promujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza w środowisku lokalnym.

W ubiegłym tygodniu został zakończony proces wydawniczy związany z publikacją naszej pierwszej e-monografii pt. „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” pod red.: dr n. med. Edyty Kędry, dr n. med. Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr n. o zdr. Doroty Mileckiej, dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca.
Wspomniana e-monografia stanowi zwieńczenie organizowanej w dniu 19 maja 2020 r. I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod tym samym tytułem. Poruszana w niej problematyka pozwala na szerokie spojrzenie na inwestycje czynione w pielęgniarstwie i w pielęgniarstwo, ze szczególnym zaakcentowaniem inwestowania w jego dorobek naukowym. 
Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby, które brały czynny udział we wspomnianej konferencji, bez których ta monografia by nie powstała. Jesteśmy z niej w sposób szczególny bardzo dumni, bo jest to nasze „pierwsze dziecko wydawnicze” i mamy nadzieję, że nie ostatnie.”

19 maja 2022 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”. To pierwsze takie wydarzenie o charakterze naukowo – szkoleniowym zorganizowane przez działające w naszej Uczelni: Koło PTP przy PWSZ w Głogowie oraz Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie, a także przez Instytut Medyczny naszej Uczelni. Uczestników konferencji powitała Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak. W imieniu Prezydenta Głogowa, który objął wydarzenie patronatem, głos zabrał wiceprezydent miasta Wojciech Borecki. Szczególnym gościem była Pani Anna Szafran – Przewodnicząca DOIPIP we Wrocławiu, która omówiła zagrożenia związane brakiem zastępowalności pokoleniowej w zawodzie pielęgniarki.

W trakcie kilkugodzinnej konferencji wysłuchano 35 wystąpień prelegentów reprezentujących Uczelnie kształcące na kierunku pielęgniarstwo, spośród których należy wymienić:  Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Collegium Medicum UKSW w Warszawie oraz oczywiście PWSZ w Głogowie. Wśród prelegentów były również pielęgniarki reprezentujące Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Nowym Targu oraz ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Należy również wspomnieć o licznym gronie osób, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Konferencji w formie biernej – było to kolejnych 39 osób.

W ramach ogłoszonego Konkursu na najlepsze wystąpienie Konferencyjne przyznane zostały równorzędne wyróżnienia dla:

 • Aleksandry Grzegorczyk i Beaty Kropornickiej (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Wielopłaszczyznowe funkcjonowanie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”;
 • Barbary Bereckiej i Olgi Kaczmarzewskiej (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Stan wiedzy personelu medycznego na temat Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w Polsce”;
 • Marceliny Kuczek, Katarzyny Klimek, Anety Kościołek, Iwony Adamskiej-Kuźnickiej (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Diagnozowanie i planowanie opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem ICNP nad pacjentką z ostrym brzuchem przy podejrzeniu skrętu jajnika”;
 • Marty Szara, Jadwigi Klukow (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Przywództwo jako element kultury organizacyjnej zespołów pielęgniarskich”;
 • Aleksandry Świderskiej, Klaudii Pietrzak, Darii Kościewicz, Jana Walczuka, Sandry Piątek, Kamila Czyżewskiego, Zuzanny Przybylskiej, Doroty Mileckiej, Elżbiety Garwackiej-Czachor, Edyty Kędra (Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie) za wystąpienie pt.: „Debata Oksfordzka – jako metoda pracy ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, na kierunku pielęgniarstwo”.

Wszystkim wyróżnionym, ale również pozostałym prelegentom – GRATULUJEMY! I mamy nadzieję, że co najmniej w tym samym gronie, jak nie liczniejszym, spotkamy się za rok na organizowanej przez nas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej.

Back to top