– Dla wykładowców

Zarządzenia dotyczące
Instytutu Medycznego

 • Google Workspace
 • e-dziekanata
 • e-learning
 • założenie skrzynki e-mail
  Sekcja IT
 • założenie legitymacji służbowej
  Dział osobowy
 • założenie konta e-dziekanat
  Dziekanat Uczelni
 • uzyskanie hasła do sylabusów i zarządzeń IM
  Sekretariat Dyrektorów Instytutów
 • uzyskanie hasła do systemu antyplagiatowego
  Dział Organizacji Nauczania
 • wyznaczenie dni oraz godzin konsultacji dla studentów
  Dyrektor Instytutu Medycznego
 • zapoznanie się z sylabusami przedmiotów
  zakładka Sylabusy
 • założyć dostęp do i-buka
  Biblioteka PWSZ  w Głogowie
 • przyjęcie przydziału zajęć
  Sekretariat Dyrektorów Instytutów
 • sprawozdanie z nauczania zdalnego,
 • po zakończeniu przedmiotu wypełnienie ankiety ewaluacyjnej efekty uczenia się,
 • na zakończenie semestru wystawienie ocen w e-dziekant i wydrukowanie protokołów,
 • dostarczenie do sekretariatu Instytutu wymaganych sylabusem potwierdzeń weryfikacji wiedzy ( testy, opracowania, samokształcenie itd.) ,
 • aktualizacja pytań do banku pytań,
 • wyznaczenie dat egzaminów oraz egzaminów poprawkowych,
 • aktualizacja sylabusów w tym bibliografii
Back to top