– Dla wykładowców

Zarządzenia dotyczące
Instytutu Medycznego

Organizacja roku
akademickiego

Organizacja
zajęć dydaktycznych

 • założenie skrzynki e-mail
  Sekcja IT
 • założenie legitymacji służbowej
  Dział osobowy
 • założenie konta e-dziekanat
  Dziekanat Uczelni
 • uzyskanie hasła do sylabusów i zarządzeń IM
  Sekretariat Dyrektorów Instytutów
 • uzyskanie hasła do systemu antyplagiatowego
  Dział Organizacji Nauczania
 • wyznaczenie dni oraz godzin konsultacji dla studentów
  Dyrektor Instytutu Medycznego
 • zapoznanie się z sylabusami przedmiotów
  Zakładka Sylabusy
 • założyć dostęp do i-buka
  Biblioteka PWSZ  w Głogowie
 • przyjęcie przydziału zajęć
  Sekretariat Dyrektorów Instytutów
 • sprawozdanie z nauczania zdalnego,
 • po zakończeniu przedmiotu wypełnienie ankiety ewaluacyjnej efekty uczenia się,
 • na zakończenie semestru wystawienie ocen w e-dziekanat i wydrukowanie protokołów,
 • dostarczenie do sekretariatu Instytutu wymaganych sylabusem potwierdzeń weryfikacji wiedzy ( testy, opracowania, samokształcenie itd.) ,
 • aktualizacja pytań do banku pytań,
 • wyznaczenie dat egzaminów oraz egzaminów poprawkowych,
 • aktualizacja sylabusów w tym bibliografii

Ustawy, rozporządzenia:

1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. W sprawie studiów.
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

3. Kryteria oceny programowej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

4. Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Dokumentacja przebiegu studiów.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

6. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

7. Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu pielęgniarki.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnych

8. Regulaminy studiów na uczelniach.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

9. Wymagania dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

10. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.
USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

11. Pismo MZ w z dnia 22.05.23 r. sprawie przestrzegania zapisów standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki
PISMO MZ DO UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

 

Uchwały KRASZPiP:

1. Kryteria oceny spełniania standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

2. Standard wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich.

3. Liczba studentów w czasie ćwiczeń oraz praktycznej nauki zawodu.

4. Studium przypadku w zakresie egzaminu magisterskiego.

Realizacja zajęć w Centrach Symulacji Medycznej.

Back to top